Hợp tác

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Hợp tác doanh nghiệp

Center for Applied Research and Business Cooperation

Tháng Sáu 12

Nghiên cứu hướng tới ứng dụng thực tiễn và kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp là một trong những điểm trọng tâm của Khoa Công nghệ thông tin (Khoa CNTT). Năm 2015, Khoa CNTT đã thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và hợp tác doanh nghiệp (tên tiếng Anh là Center for Applied Research and Business Cooperation) nhằm đẩy mạnh kết nối giữa trường và doanh nghiệp. Cụ thể, mục tiêu của Trung tâm là: nhằm thúc đẩy và nâng cao hoạt động nghiên cứu và giảng dạy hướng đến doanh nghiệp; tăng cường năng lực cạnh tranh và áp dụng khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp; đồng thời tạo môi trường cho sinh viên tiếp xúc với doanh nghiệp thông qua các dự án thực tế.

Hiện nay, Trung tâm là đầu mối để triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các đối tác của Khoa như Toshiba, Samsung, Viettel R&D, NTT Data, Fsoft, SmartOSC v.v.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.