Nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu

admin

Tháng Mười Hai 7

Khoa CNTT là một trong những đơn vị hàng đầu về nghiên cứu-triển khai. Số lượng sản phẩm khoa học-công nghệ quốc tế của Khoa CNTT ngày càng tăng. Số công bố khoa học Scopus tăng từ 20 công trình (năm 2010) tới 40 công trình (năm 2014) và tỷ lệ các công bố ISI, SCI tăng dần hàng năm.
Ngoài Hội nghị khoa học quốc tế KSE, Khoa CNTT cùng các nhà khoa học thuộc Khoa CNTT tham gia phối hợp tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế RIVF, ATVA, QTNA v.v. và số lượng các nhà khoa học là tác giả kỷ yếu khoa học quốc tế tăng hàng năm. Hơn nữa, đã hình thành các nhóm tác giả quốc tế với sự đóng góp đáng kể từ các nhà khoa học thuộc Khoa CNTT.

Khoa CNTT và các bộ môn, phòng thí nghiệm thuộc Khoa CNTT đã trở thành địa chỉ đến thăm và xúc tiến hợp tác với nhiều tổ chức khoa học – công nghiệp tiên tiến trên thế giới. Hoạt động phối hợp đào tạo Tiến sỹ của Khoa CNTT với các đơn vị thuộc Viện KH-CN tiên tiến Nhật Bản đã thu được các kết quả đáng ghi nhận. Một số nhóm nghiên cứu khoa học quốc tế bao gồm các nhà khoa học nước ngoài và các nhà khoa học thuộc Khoa CNTT đã hình thành và độ bền vững ngày càng cao như nhóm nghiên cứu Tin sinh học, nhóm nghiên cứu khai phá dữ liệu văn bản Y-Sinh, nhóm nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên v.v.

Các hướng nghiên cứu chính:
– Học máy thống kê và ứng dụng
– Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
– Công nghệ tri thức
– Khai phá dữ liệu
– Hệ thông tin địa lý (GIS)
– Tích hợp dịch vụ
– An toàn và bảo mật thông tin
– Các công nghệ mạng tiên tiến
– Các mạng không dây di động
– Các ứng dụng mạng thế hệ mới
– An ninh mạng
– Định tuyến và định vị trong mạng không dây
– Mạng ngang hàng
– Kỹ nghệ yêu cầu
– Kiến trúc phần mềm
– Kiểm thử
– Các phương pháp hình thức
– Hệ thống nhúng và thời gian thực
– Tin Sinh học
– Hệ thống tính toán lớn
– Tương tác người-máy
– Xử lý ảnh
– Đồ hoạ máy tính
– Bảo mật ảnh
– Các hệ thống thông minh

Để biết thêm về chi tiết của các hướng nghiên cứu này, xin mời xem thông tin của từng đơn vị thuộc Khoa.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.