Giới thiệu

Ban chủ nhiệm Khoa

admin

Tháng Mười Một 6

PGS. TS. Lê Sỹ Vinh
(Chủ nhiệm Khoa)

TS. Dương Lê Minh
(Phó Chủ nhiệm Khoa)

PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng
(Phó Chủ nhiệm Khoa)

TS. Võ Đình Hiếu
(Phó Chủ nhiệm Khoa)

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.