Đào tạo

Sau đại học

admin

Tháng Sáu 12

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ hiện đang cung cấp 06 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và 05 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ với nhiều loại hình đào tạo: chuẩn quốc gia, chuẩn quốc tế và liên kết quốc tế, bao gồm:

Thạc sĩTiến sĩ ngành Khoa học máy tính

Thạc sĩTiến sĩ ngành Các hệ thống thông tin

Thạc sĩTiến sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

Thạc sĩTiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

– Thạc sĩ Quản lý Hệ thống thông tin

Thạc sĩTiến sĩ An toàn thông tin

Thời gian đào tạo chuẩn của các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ lần lượt là 2 và 3 năm.

Tuyển sinh sau đại học
Thông tin chi tiết về tuyển sinh Sau đại học của Khoa CNTT xem trên trang thông tin của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tại địa chỉ: https://uet.vnu.edu.vn/category/tuyen-sinh/sau-dai-hoc/

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.