Đào tạo sau đại học

DSCN0155

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ hiện đang cung cấp 05 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và 04 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ với nhiều loại hình đào tạo: chuẩn quốc gia, chuẩn quốc tế và liên kết quốc tế, bao gồm

  • Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính
  • Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Các hệ thống thông tin
  • Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
  • Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Thạc sĩ Quản lý Hệ thống thông tin

Thời gian đào tạo chuẩn của các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ lần lượt là 2 và 3 năm.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.