Ban chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. Lê Sỹ Vinh
(Chủ nhiệm Khoa)

PGS.TS. Phan Xuân Hiếu
(Phó Chủ nhiệm Khoa)

6dc6c4e11a6f5f903df352975ac70186-bpfull

TS. Dương Lê Minh
(Phó Chủ nhiệm Khoa)

PNH

PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng
(Phó Chủ nhiệm Khoa)

 

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.