Phòng thí nghiệm An toàn thông tin

Phòng thí nghiệm An toàn thông tin được thành lập tháng 12 năm 2013 có nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu về các lĩnh vực an toàn thông tin và an ninh mạng.

Một số đề tài nghiên cứu của phòng thí nghiệm:

  1. Phát triển thử nghiệm hệ thống cảnh báo cháy sử dụng mạng cảm biến không dây. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 2013-2014.
  2. Nâng cao hiệu năng của một số giao thức định tuyến trong các mạng không dây. Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-2012.
  3. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống cung cấp và quản lý chứng chỉ số thuộc Hạ tầng cơ sở mật mã khóa công khai (PKI), nhằm bảo đảm an toàn các giao dịch trên mạng máy tính, phục vụ công tác quản lý Nhà nước tại TP Hà Nội. Thành phố Hà Nội, 2007-2008.
  4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tác tử tìm kiếm, truy nhập và truyền tải thông tin trên mạng Internet. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 2005-2006.
  5. Hạ tầng cơ sở mật mã khóa công khai (PKI), nhằm bảo đảm an toàn các giao dịch trên mạng máy tính, phục vụ công tác quản lý Nhà nước tại TP Hà Nội. Thành phố Hà Nội, 2005-2006.
  6. Nghiên cứu khả năng, hiệu quả của một số thuật toán trong an toàn truyền tin. Bộ Khoa học và Công nghệ, 2004-2005.

Giảng viên thuộc phòng thí nghiệm:

TS. Nguyễn Đại Thọ

TS. Lê Đình Thanh

CN. Hà Hải Nam

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.