Tin tức

Kế hoạch bảo vệ KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2022

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 15

Thực hiện Kế hoạch học tập bậc đại học năm học 2021-2022 (theo Thông báo số 642/ĐHCN-ĐT ngày 27/12/2021) và kết luận của Hiệu trưởng tại buổi họp ngày 06/04/2022, Phòng Đào tạo (ĐT) trân trọng thông báo:

  1. Do dịch bệnh Covid-19, một số sinh viên không có điều kiện thực hành, thực tập, làm việc với giảng viên hướng dẫn,… chưa thể hoàn thành đồ án/khóa luận tốt nghiệp (ĐA/KLTN) đúng hạn (tháng 5). Vì vậy, lễ bảo vệ ĐA/KLTN đợt 1 năm 2022 được tổ chức thành 2 đợt Tháng 5 và Tháng 8, cụ thể:
    • Đợt tháng 5: thời gian bảo vệ ĐA/KLTN từ ngày 16/05 ¸ 20/05/2022, sinh viên được xét tốt nghiệp trong tháng 6/2022
    • Đợt tháng 8: thời gian bảo vệ ĐA/KLTN từ ngày 08/08 ¸ 12/08/2022, sinh viên được xét tốt nghiệp trong tháng 9/2022.
    • Link đăng ký đợt bảo vệ : Sinh viên xin ý kiến Thầy/Cô và đăng ký theo link sau trước 9h, thứ 2, ngày 18/04 (sinh viên dùng tài khoản vnu để đăng ký). Nếu sau thời gian trên sinh viên nào không đăng ký coi như bảo vệ vào 16/05-20/05/2022 https://forms.gle/CdyRDUPnrQQqyzWRA

Sinh viên được lựa chọn thời gian thích hợp để bảo vệ ĐA/KLTN.

  1. Kế hoạch chuẩn bị và chấm ĐA/KLTN cho sinh viên đợt 1 năm 2022 chi tiết như sau:
TT Công việc Đợt tháng 5/2022 Đợt tháng 8/2022 Ghi chú
1 Các đơn vị rà soát và gửi danh sách sinh viên cần được điều chỉnh thông tin đề tài ĐA/KLTN cho Phòng ĐT để trình Ban Giám hiệu phê duyệt Hạn cuối

19/04/2022

(Thứ ba)

– Bản trên giấy (qua Phòng HC-QT).

– Bản điện tử gửi về địa chỉ email: dungnn09@vnu.edu.vn

2 Căn cứ vào danh sách và tiến độ hoàn thành ĐA/KLTN của sinh viên, các đơn vị thực hiện các công việc sau:

– Gửi Danh sách sinh viên được bảo vệ theo từng đợt (tháng 5, tháng 8) và không được bảo vệ ĐA/KLTN tại các Hội đồng (kèm theo lý do) cho Phòng ĐT để chuẩn bị Quyết định trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

– Phân công cán bộ phản biện ĐA/KLTN (CTĐT chuẩn mỗi ĐA/KLTN 1 cán bộ phản biện, CTĐT CLC mỗi KLTN 2 cán bộ phản biện) và gửi cho Phòng ĐT.

– Các đơn vị căn cứ vào số sinh viên được bảo vệ ĐA/KLTN tại mỗi đợt để đề xuất số lượng Hội đồng chấm ĐA/KLTN và giới thiệu nhân sự, đề nghị Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng chấm ĐA/KLTN, Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN cấp Khoa/Viện/Bộ môn  (mỗi Hội đồng gồm 5 thành viên trở lên).

Hạn cuối

22/04/2022

(Thứ sáu)

Hạn cuối

19/07/2022

(Thứ ba)

– Bản trên giấy (qua Phòng HC-QT).

– Bản điện tử gửi về địa chỉ email:  dungnn09@vnu.edu.vn

3 Phòng ĐT rà soát các điều kiện, trình Ban Giám hiệu ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng chấm ĐA/KLTN, Hội đồng thẩm định cấp Khoa/Viện/Bộ môn 25/04 ¸ 27/04/2022 (Thứ hai ¸ Thứ tư) 20/07 ¸ 22/07/2022 (Thứ tư ¸ Thứ sáu)  
4 Các đơn vị cử cán bộ đến Phòng ĐT nhận các giấy tờ, văn bản liên quan đến buổi bảo vệ ĐA/KLTN 28/04/2022

(Thứ năm)

25/07/2022

(Thứ hai)

Liên hệ: CV Nguyễn Ngọc Dũng
5 Các đơn vị thu ĐA/KLTN (có xác nhận của cán bộ hướng dẫn), bản tóm tắt ĐA/KLTN và phát cho sinh viên:

– Giấy mời phản biện, Bản nhận xét hướng dẫn/phản biện.

–  Giấy mời dự Lễ bảo vệ ĐA/KLTN.

04/05 ¸ 06/05/2022 (Thứ tư ¸ Thứ sáu) 26/07 ¸ 29/07/2022 (Thứ ba ¸ Thứ sáu) – Sinh viên gộp ĐA/KLTN và tóm tắt ĐA/KLTN thành 1 file duy nhất, tải lên phần mềm chấm ĐA/KLTN trực tuyến (hướng dẫn tại phụ lục 1 xem tại đây PHỤ LỤC )

– Đồng thời, sinh viên nộp 01 quyển bìa mềm ĐA/KLTN và tóm tắt (Có chữ ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn) tại Văn phòng Khoa P301- Nhà E3

– Cán bộ hướng dẫn xác nhận ĐA/KLTN của sinh viên trên phần mềm chấm trực tuyến (hướng dẫn tại Phụ lục 2 xem tại đây PHỤ LỤC)

–     Lưu ý:

Nếu cán bộ hướng dẫn không xác nhận thông qua ĐA/KLTN thì sinh viên chưa được chấp nhận bảo vệ tại Hội đồng.

6 – Yêu cầu sinh viên chuyển Bản nhận xét hướng dẫn, Bản nhận xét phản biện, Giấy mời phản biện và Giấy mời dự Lễ bảo vệ ĐA/KLTN tới cán bộ hướng dẫn, cán bộ phản biện và các thành viên Hội đồng

– Các đơn vị chuyển Giấy mời dự Lễ bảo vệ ĐA/KLTN tới khách mời của đơn vị.

– Đơn vị tổ chức kiểm tra chương trình, sản phẩm (nếu có)

09/05 ¸ 13/05/2022 (Thứ hai ¸Thứ sáu) 01/08 ¸ 05/08/2022 (Thứ hai ¸Thứ sáu) Lưu ý: Nếu sinh viên không chuyển ĐA/KLTN và các giấy tờ liên quan trong thời gian quy định cho cán bộ hướng dẫn, phản biện thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm.

 

 

– Các đơn vị lập lịch cụ thể và thông báo cho sinh viên thực hiện

7 Khai mạc Lễ bảo vệ ĐA/KLTN đợt 1 năm 2022 8h00, 16/05/2022

(Thứ Hai)

  Trường tổ chức chung
8 Chấm ĐA/KLTN tại các Hội đồng (địa điểm của từng Hội đồng do các đơn vị đề nghị và thống nhất với các phòng HCQT và ĐT). 16/05 ¸ 20/05/2022

(Thứ hai ¸Thứ sáu)

08/08 ¸ 12/08/2022

(Thứ hai ¸Thứ sáu)

– Hội đồng làm việc tập trung tại Trường

– Đề nghị cán bộ hướng dẫn/phản biện nếu chưa nhận xét ĐA/KLTN của sinh viên (theo hướng dẫn tại phụ lục 2, phụ lục 3 PHỤ LỤC) thì gửi bản nhận xét cho Thư ký vào buổi bảo vệ ĐA/KLTN.

9 Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN cấp Khoa/Viện/Bộ môn họp và đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc Hạn cuối

23/05/2022

(Thứ hai)

Hạn cuối

15/08/2022

(Thứ hai)

 
10 Các đơn vị nộp điểm, đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc đã được thẩm định và toàn bộ Hồ sơ chấm cho Phòng ĐT. Hạn cuối

26/05/2022

(Thứ năm)

Hạn cuối

18/08/2022

(Thứ năm)

LH: CV Nguyễn Ngọc Dũng
11 Các đơn vị thu ĐA/KLTN (quyển bìa cứng) cùng với bản điện tử sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận đã chỉnh sửa của cán bộ hướng dẫn. 26/05 ¸ 27/05/2022 (Thứ năm ¸Thứ sáu) 18/08 ¸ 19/08/2022 (Thứ năm ¸Thứ sáu) – Quyển bìa cứng và bản điện tử lưu ở đơn vị.

– Các đơn vị gửi bản điện tử về phòng Đào tạo (qua địa chỉ email: dungnn09@vnu.edu.vn)

– Lưu ý sinh viên: nếu sinh viên không nộp ĐA/KLTN (quyển bìa cứng và bản điện tử) sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận của cán bộ hướng dẫn, thì sinh viên sẽ nhận điểm F.

– Sau khi hết thời hạn, các đơn vị lập danh sách sinh viên nhận điểm F do không hoàn thành hồ sơ sau bảo vệ và gửi về Phòng ĐT (qua email dungnn09@vnu.edu.vn) trước ngày 31/05/2022  đối với đợt tháng 5 và ngày 23/8/2022 đối với đợt tháng 8.

Lưu ý:

1. Quy định về trình bày ĐA/KLTN xem chi tiết tại địa chỉ:

http://uet.vnu.edu.vn/mau-bieu-ve-trinh-bay-khoa-luan-tot-nghiep-va-tot-nghiep-cho-sinh-vien/

  1. Tên đề tài, người hướng dẫn phải trùng khớp với nội dung trong Quyết định đã được Hiệu trưởng phê duyệt (trường hợp bắt buộc cần thay đổi thì phải có đề nghị của cán bộ hướng dẫn, có ý kiến đồng ý của Khoa/Viện/Bộ môn).

Đề nghị các Khoa và sinh viên làm ĐA/KLTN thực hiện đúng thời gian đã ấn định trong kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị và sinh viên vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo (qua chuyên viên Nguyễn Ngọc Dũng, email: dungnn09@vnu.edu.vn) để phối hợp giải quyết kịp thời.

                       

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.