Tin tức

Kế hoạch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 12/2022

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Chín 20

TT

Công việc Thời gian

Ghi chú

1 Các đơn vị rà soát và gửi danh sách sinh viên cần được điều chỉnh thông tin đề tài ĐA/KLTN cho Phòng ĐT để trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Hạn cuối

14/10/2022

(Thứ sáu)

– Bản trên giấy (qua Phòng HC-QT).

– Bản điện tử gửi về địa chỉ email: dungnn09@vnu.edu.vn

2 Căn cứ vào danh sách và tiến độ hoàn thành ĐA/KLTN của sinh viên, các đơn vị thực hiện các công việc sau:

– Gửi Danh sách sinh viên không được bảo vệ ĐA/KLTN tại các Hội đồng (kèm theo lý do) cho Phòng ĐT để chuẩn bị Quyết định trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

– Phân công cán bộ phản biện ĐA/KLTN (CTĐT chuẩn mỗi ĐA/KLTN 1 cán bộ phản biện, CTĐT CLC mỗi ĐA/KLTN 2 cán bộ phản biện) và gửi cho Phòng ĐT.

– Các đơn vị căn cứ vào số sinh viên được bảo vệ ĐA/KLTN tại mỗi đợt để đề xuất số lượng Hội đồng chấm ĐA/KLTN và giới thiệu nhân sự, đề nghị Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng chấm ĐA/KLTN, Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN cấp Khoa/Viện/Bộ môn  (mỗi Hội đồng gồm 5 thành viên trở lên).

Hạn cuối

09/11/2022

(Thứ tư)

– Bản trên giấy (qua Phòng HC-QT).

– Bản điện tử gửi về địa chỉ email:  dungnn09@vnu.edu.vn

3 Phòng ĐT rà soát các điều kiện, trình Ban Giám hiệu ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng chấm ĐA/KLTN, Hội đồng thẩm định cấp Khoa/Viện/Bộ môn.

Hạn cuối

18/11/2022

(Thứ sáu)

4 Các đơn vị cử cán bộ đến Phòng ĐT nhận các giấy tờ, văn bản liên quan đến buổi bảo vệ ĐA/KLTN.

21/11/2022

(Thứ hai)

Liên hệ: CV Nguyễn Ngọc Dũng
5 Các đơn vị thu ĐA/KLTN (có xác nhận của cán bộ hướng dẫn), bản tóm tắt ĐA/KLTN và phát cho sinh viên:

– Giấy mời phản biện, Bản nhận xét hướng dẫn/phản biện.

23/11 ¸ 25/11/2022 (Thứ tư ¸ Thứ sáu) – Sinh viên gộp ĐA/KLTN và tóm tắt ĐA/KLTN thành 1 file duy nhất, tải lên phần mềm chấm ĐA/KLTN trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng PM)

– Cán bộ hướng dẫn xác nhận ĐA/KLTN của sinh viên trên phần mềm chấm trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng PM)

–     Lưu ý:

Nếu cán bộ hướng dẫn không xác nhận thông qua ĐA/KLTN thì sinh viên chưa được chấp nhận bảo vệ tại Hội đồng.

6 – Yêu cầu sinh viên chuyển Mẫu nhận xét hướng dẫn, Mẫu nhận xét phản biện và Giấy mời phản biện tới cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện.

– Đơn vị tổ chức kiểm tra chương trình, sản phẩm (nếu có) và đề xuất địa điểm của từng Hội đồng (có sự thống nhất với các phòng HCQT và ĐT).

28/11 ¸ 02/12/2022

(Thứ hai¸Thứ sáu)

Lưu ý: Nếu sinh viên không chuyển ĐA/KLTN và các giấy tờ liên quan trong thời gian quy định cho cán bộ hướng dẫn, phản biện thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm.

– Các đơn vị lập lịch kiểm tra chương trình cụ thể và thông báo cho sinh viên thực hiện.

8 Chấm ĐA/KLTN tại các Hội đồng

05/12 ¸ 11/12/2022

(Thứ hai¸Thứ sáu)

– Hội đồng làm việc tập trung tại Trường.

– Đề nghị cán bộ hướng dẫn/phản biện nếu chưa nhận xét ĐA/KLTN của sinh viên trên phần mềm chấm (theo hướng dẫn tại phụ lục 2, phụ lục 3) thì gửi bản cứng nhận xét cho Thư ký vào buổi bảo vệ ĐA/KLTN.

9 Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN cấp Khoa/Viện/Bộ môn họp và đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc.

Hạn cuối

13/12/2022

(Thứ ba)

10 Các đơn vị nộp điểm, đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc đã được thẩm định và toàn bộ Hồ sơ chấm cho Phòng ĐT.

Hạn cuối

15/12/2022

(Thứ năm)

LH: CV Nguyễn Ngọc Dũng
11 Các đơn vị thu ĐA/KLTN (quyển bìa cứng) cùng với bản điện tử sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận đã chỉnh sửa của cán bộ hướng dẫn. 15/12¸16/12/2022 (Thứ năm¸Thứ sáu) – Quyển bìa cứng và bản điện tử lưu ở đơn vị.

– Các đơn vị gửi bản điện tử về phòng Đào tạo (qua địa chỉ email: dungnn09@vnu.edu.vn)

– Lưu ý sinh viên: nếu sinh viên không nộp ĐA/KLTN (quyển bìa cứng và bản điện tử) sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận của cán bộ hướng dẫn, thì sinh viên sẽ nhận điểm F.

– Sau khi hết thời hạn, các đơn vị lập danh sách sinh viên nhận điểm F do không hoàn thành hồ sơ sau bảo vệ và gửi về Phòng ĐT (qua email dungnn09@vnu.edu.vn) trước ngày 16/12/2022.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.