Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Kế hoạch triển khai học phần Dự án học kỳ II năm học 2019-2020

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Ba 17

Khoa CNTT triển khai học phần Dự án trong học kỳ II năm học 2019-2020, đề nghị sinh viên thực hiện đầy đủ theo lịch sau:

  • Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận được hướng dẫn từ thầy/cô chậm nhất 23/03/2020

🎯 Hình thức triển khai:

  • Sinh viên có thể làm theo nhóm từ 3-5 sinh viên và triển khai dự án (như một dạng bài tập lớn) theo yêu cầu của giảng viên. Giảng viên sẽ hướng dẫn cũng như yêu cầu báo cáo định kỳ tiến độ của dự án.
  • Điểm của từng sinh viên sẽ được đánh giá theo nhóm giảng viên (2-3 giảng viên tham gia hướng dẫn môn học này). Các sinh viên sẽ trình bày theo nhóm về kết quả môn học trước các thầy.

🎯 Thời hạn nộp báo cáo, chấm học phần:

  • Sinh viên nộp báo cáo (có thể nộp theo nhóm nhưng phải nêu rõ ai làm phần nào) về VPK (Phòng 301- Nhà E3) dự kiến 29/05/2020.
  • Lịch chấm học phần trước Hội đồng chấm dự kiến từ 01/06-05/06/2020 (Chi tiết sẽ thông báo tới sinh viên sau).
  • Các lịch trên Khoa sẽ thông báo chính thức khi có thời gian cụ thể từ Nhà trường.

🎯 DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN xem tại đây: Khoa-CNTT-INT3509-1-Du-an1 

🎯Danh sách bổ sung:Khoa-CNTT-INT3509-1-Du-an1

 

 

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.