Tin tức

Lịch test chương trình KLTN/ĐATN bảo vệ tháng 5/2022

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Năm 5

Lịch test chương trình KLTN/ĐATN như sau:

1️⃣Sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 1; Chất lượng cao 2; Công nghệ thông tin 1: Sáng 8h30, ngày 11/5/2022 tại P317 – E3

2️⃣Sinh viên thuộc các Hội đồng Công nghệ Thông tin 6,7,8; Chất lượng cao 6,7,8: Sáng 8h30, ngày 13/05/2022 tại P311- Nhà E3

3️⃣Sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 9; Công nghệ thông tin 9: 8h, ngày 12/05. Qua hệ thống MSTeams như sau:

✔️https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aulxY98atrwzrR9faXkwAwxb9qknX401Y2VOE7Nist341%40thread.tacv2/conversations?groupId=a90130f7-1ce6-4924-8e9f-fdf40503cb8c&tenantId=5e158e2a-0596-4a6c-8801-3502aef4563f

✔️Team code: 6vkfbww

4️⃣Sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 4,5; Công nghệ Thông tin 3,4,5: 14h, ngày 12/05 tại P320 – E3. Đề nghị sinh viên liên quan join Teams có code jnnggl6 (link) để xem thông báo chi tiết cho buổi kiểm tra.

5️⃣Sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 3; Công nghệ thông tin 2: Đề nghị sinh viên liên hệ với Thầy/Cô phản biện để test chương trình chậm nhất 13/05/2022.

 

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.