Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Nộp đơn Miễn thi hoặc cộng điểm cho sinh viên tham gia các cuộc thi

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Mười Hai 12

THÔNG BÁO

V/v: Miễn thi hoặc cộng điểm cho sinh viên tham gia các cuộc thi

Thân gửi:    Toàn thể sinh viên Khoa CNTT

Trong học kỳ I năm học 2019-2020, sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic, các cuộc thi Quốc tế nếu có nguyện vọng muốn miễn thi hoặc cộng điểm cho các môn học tương ứng (bảng dưới) đề nghị sinh viên nộp đơn (mẫu đơn tại đây Mẫu đơn1) về VPK (P301 – Nhà E3) chậm nhất ngày  ngày 16/12/2019. Cụ thể như sau:

  1. Đối với các môn học được miễn thi: Sinh viên tham dự các kỳ thi (như dưới bảng) sẽ được 10 điểm nếu đạt giải Nhất và Nhì, 9 điểm nếu đạt giải Ba và Khuyến khích.
  2. Đối với các môn học được cộng điểm: Cộng 3 điểm nếu đạt giải Nhất và Nhì, 2 điểm nếu đạt giải Ba và Khuyến khích, 1 điểm nếu tham gia mà không đạt giải.

 

STT Kỳ thi Nội dung thi Cộng điểm Miễn thi
1 OLP Toán học Đại số Một trong các môn toán: MAT1101 – Xác suất thống kê, INT1050 – Toán học rời rạc Đại số – MAT1093
Giải tích Một trong các môn toán: MAT1101 – Xác suất thống kê, INT1050 – Toán học rời rạc Một trong hai môn: MAT1094 – Giải tích 1, MAT1095 – Giải tích 2
2 OLP Tin học Phần mềm nguồn mở Một môn thuộc khối M4 Miễn thi 1 môn thuộc khối M5 (trừ môn bổ trợ)
Mùa hè sáng tạo
Siêu cúp Một môn thuộc khối M4 Môn INT1006 – Tin học cơ sở 4 hoặc 1 môn thuộc khối M5 (trừ môn bổ trợ)
Chuyên tin
ACM/ICPC vòng quốc gia
5 Procon Kyogi Một môn thuộc khối M4

 

Một môn thuộc khối M5 (trừ môn bổ trợ)
6 Imagine Cup Phát triển phần mềm
7 An toàn thông tin Nhập môn An toàn thông tin; Mạng máy tính, Mạng không dây, Quản trị mạng, An toàn và An ninh mạng Nhập môn An toàn thông tin
8 Sinh viên NCKH cấp Trường và đạt giả Các học phần tự chọn thuộc khối kiến thức ngành (M5)

Mỗi sinh viên sẽ chọn 3 môn sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Khoa sẽ xem xét để lựa chọn 1 môn.

Các học phần tự chọn thuộc khối kiến thức ngành.

Mỗi sinh viên sẽ chọn 3 môn sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Khoa sẽ xem xét để lựa chọn 1 môn.

 

Các cuộc thi Quốc tế về Công nghệ Thông tin khác sinh viên nộp đơn theo nguyện vọng, Khoa sẽ xem xét

 

Ghi chú : M4 – Khối kiến thức chung của nhóm ngành ; M5 – Khối kiến thức ngành và bổ trợ

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.