Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Thời khóa biểu chính thức bậc SĐH học kì 2 năm học 2019-2020

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Hai 12

  1. Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày ngày 24/02/2020 ÷ 10/05//2020.
  2. Thời gian thi từ ngày 11/05/2020 ÷ 25/05/2020.
  3. Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 12/02/2020 ÷ 19/02/2020.
  4. Thời gian điều chỉnh đăng ký học: từ ngày 20/02/2020 ÷ 28/02/2020. Học viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo, phòng 105 nhà E3.

CHI TIẾT TKB XEM TẠI ĐÂY _ TKB chính thức HKII 19-20

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.