Giới thiệu

 • A glance

  A short descripton of IT Faculty

 • Tin tức

  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ HÈ NĂM...

  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ HÈ NĂM 2023 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ   Lịch triển...

  T3 Th5 16

  Đăng ký miễn thi hoặc cộng điểm trong HKII...

  Đăng ký miễn thi hoặc cộng điểm cho sinh viên tham gia các cuộc thi OLP THÔNG BÁO V/v: Miễn thi hoặc cộng điểm cho sinh viên...

  T2 Th5 15

  Collaborative Learning with Limited Communication

  When: Thursday, May 4, 2023 08:45 PM-10:00 PM Indiana (East) | Friday, May 5, 2023 07:45 AM-9:00AM Vietnam time The talk will start after 15 minutes of “coffee...

  T6 Th5 5

  Lịch test chương trình ĐA/KLTN bảo vệ tháng...

  Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch test chương trình ĐA/KLTN bảo vệ tháng 5/2023 như sau: Sinh viên thuộc các Hội đồng...

  T6 Th4 28

  Đối tác

  © VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.